نویسنده = فاطمه صدر فراتی1،*،امین انوشه پور2، -
تعداد مقالات: 1
1. تغییرات شاخص های متابولیک میش آبستن در خشکسالی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 119-119

- فاطمه صدر فراتی1،*،امین انوشه پور2