نویسنده = ���������� ���������� ��������������1��*���������� ������������2���������� �������������� ����������������3���������� �������� ����������4�� -
کود مرغی و اهمیت آن در صنعت طیور و کشاورزی و فرآوری آن

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 117-117

10.22075/jvlr.2018.3195

- فاطمه سادات میرمهدی1،*،نسیم کاردان2،کاوه پروندار اسداللهی3،سعید امیر حاجلو4