نویسنده = - مهتاب فیضی*1، شیرین محمودیان2 ، اشکان جبلی جوان3
تعداد مقالات: 1
1. بررسی برخی از پارامتر های تقریبی (چربی،پروتئین، دانسیته واسیدیته) شیرهای توزیع شده درفروشگاه های لبنیاتی سنتی شهمیرزاد

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 117-117

- مهتاب فیضی*1، شیرین محمودیان2 ، اشکان جبلی جوان3