نویسنده = - مهتاب فیضی*1، شیرین محمودیان2 ، اشکان جبلی جوان3
بررسی برخی از پارامتر های تقریبی (چربی،پروتئین، دانسیته واسیدیته) شیرهای توزیع شده درفروشگاه های لبنیاتی سنتی شهمیرزاد

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 117-117

10.22075/jvlr.2018.3194

- مهتاب فیضی*1، شیرین محمودیان2 ، اشکان جبلی جوان3