نویسنده = - کیومرث کهوند*،1 ،زهرا موسوی2
تعداد مقالات: 1
1. گزارش 2 مورد ولولوس در ناحیه ایلئوسکال روده اسب

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 116-116

- کیومرث کهوند*،1 ،زهرا موسوی2