نویسنده = - زهرا صافیزاده1*، امیر سعید صمیمی1
هپاتیک آنسفالوپاتی در یک راس اسب نژاد عرب

دوره 11، ویژه نامه شماره 3 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، مرداد 1398، صفحه 108-108

10.22075/jvlr.2018.3176

- زهرا صافیزاده1*، امیر سعید صمیمی1