نویسنده = اسماعیل امانی فیروز آباد*1، یونس انزابی2، مهدی مجیدپور3،امیرگنج خانلو4، -
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فراوانی آلودگی به باکتری لپتوسپیرا در بین اسب های شهرستان تال

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 106-106

- اسماعیل امانی فیروز آباد*1، یونس انزابی2، مهدی مجیدپور3،امیرگنج خانلو4