نویسنده = امیرحسین مشرفی1، -
تعداد مقالات: 1
1. بررسی چگونگی ایجاد مدل زنوگرافت سرطان توسط رده سلولی سرطان معده در موش های ترانسژنیک nude b6

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 99-99

سید محمد حسینی؛ - امیرحسین مشرفی1