نویسنده = فرشته ارغوانی بیدختی*1، منصوره کنعانی2،دکتر اشکان جبلی جوان3، -
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر فرآیند حرارتی صنعتی شبیه سازی شده بر میزان ترکیبات فنولی و خواص آنتی اکسیدانی عسل

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 98-98

- فرشته ارغوانی بیدختی*1، منصوره کنعانی2،دکتر اشکان جبلی جوان3