نویسنده = - ملیکا معزی فر1 *، مرتضی زنده دل2
تاثیرتجویز حاد و مزمن دوکوزاهگزاانوئیک اسید به موشهای سوری مقاوم به داروهای ضد صرع در مدل صرعی شش هرتز

دوره 11، ویژه نامه شماره 3 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، مرداد 1398، صفحه 98-98

10.22075/jvlr.2018.3162

- ملیکا معزی فر1 *، مرتضی زنده دل2