نویسنده = علی رضا شهاب*1، صمد فراشی بناب2، -
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر بیهوشی عمومی با تیوپنتال سدیم بر بیان ژن آنزیم ایندول آمین 2،3 دی اکسیژناز در لکوسیت ها

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 95-95

- علی رضا شهاب*1، صمد فراشی بناب2