نویسنده = معصومه احمدی1،*، محمد ابراهیم اکبری2، عباس جمشیدیان3، -
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه ی کالبدشناسی و بافت شناسی بصل النخاع و نخاع شترمرغ آفریقایی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 92-92

- معصومه احمدی1،*، محمد ابراهیم اکبری2، عباس جمشیدیان3