نویسنده = امیر سیاحی*1، عباس حسینی زاده قاسمی1، مسعود عمادی1، مصطفی کربنده1، -
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تأثیر عصاره آنغوزه بر افزایش رشد باکتر یهای پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 84-84

- امیر سیاحی*1، عباس حسینی زاده قاسمی1، مسعود عمادی1، مصطفی کربنده1