نویسنده = حمیدرضا علی اکبرپور1، مهدیس احمدیان شالچی *2، -
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر عوامل تغذیه ای موثر بر کارایی برنامه های واکسیناسیون در پرورش طیور

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 83-83

- حمیدرضا علی اکبرپور1، مهدیس احمدیان شالچی *2