نویسنده = محمد علی زحمتی*1، خسرو محمدی2، امیر گنج خانلو3، محسن عزیزی لله لو4، -
تعداد مقالات: 1
1. تعیین باقی مانده هیدروژن پراکسید در نمونه شیر های خام و شیرهای فرادما توزیع شده در شهرستان تبریز

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 83-83

- محمد علی زحمتی*1، خسرو محمدی2، امیر گنج خانلو3، محسن عزیزی لله لو4