نویسنده = �������� �������� ��.1�� ������������ ��.2�� ���������������� ��.3.�� -
مطالعه باکتریایی بیماری پوسیدگی باله ماهیان کپور گلگون (کوی) با تاکید بر سه جنس آئروموناس ؛ سودوموناس و فلاوباکتر در شهر شیراز

دوره 11، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، آبان 1398، صفحه 61-66

10.22075/jvlr.2018.3112

- موسی پور، ع.1، فتاحی، ح.2، اسفندمز، ف.3.