نویسنده = - اکبرین، ح.1، صوفی زاده، پ.2*.
مدل کاربردی رفاه شتر با تکیه بر رفتارشناسی

دوره 11، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، آبان 1398، صفحه 9-20

- اکبرین، ح.1، صوفی زاده، پ.2*.