نویسنده = اکبرین، ح.1، صوفی زاده، پ.2*.، -
تعداد مقالات: 1
1. مدل کاربردی رفاه شتر با تکیه بر رفتارشناسی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 9-20

- اکبرین، ح.1، صوفی زاده، پ.2*.