نویسنده = کردی، بهاره
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فون انگلهای دستگاه گوارش پرندگان بومی استان همدان

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398

زینب صادقی دهکردی؛ بهنام بهرامی؛ مسعود سلطانی الوار؛ محمود رضا رسولی؛ بهاره کردی