نویسنده = علیجانپور، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فلور قارچی خارجی پوست و آبشش قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) در شهرستان شاهرود

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398

زهرا علیجانپور؛ سارا مهدیزاده؛ محمدرضا سلیمی بجستانی