نویسنده = �������� ���� ������ ������������* 1 �������� ����������2 ���������������� ������������3 ���������� ���������� 4�� -
مطالعه اثرات سینرژیستی کلستین سولفات بر داکسی سایکلین در درگیری تنفسی

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 128-128

10.22075/jvlr.2018.3216

- هادی حق بین نظرپاک* 1 هادی قاسمی2 امیرحسین اورسجی3 پوریا نیکخو 4