نویسنده = هادی حق بین نظرپاک* 1 هادی قاسمی2 امیرحسین اورسجی3 پوریا نیکخو 4، -
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه اثرات سینرژیستی کلستین سولفات بر داکسی سایکلین در درگیری تنفسی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 128-128

- هادی حق بین نظرپاک* 1 هادی قاسمی2 امیرحسین اورسجی3 پوریا نیکخو 4