نویسنده = زربخت انصاری پیرسرایی
مطالعه مصرف پروپیل تیویوراسیل بر جمعیت سلولهای دفاعی و پاسخ ایمنی علیه بیماری برونشیت در خروسهای گله مادر گوشتی راس 308

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 21-31

10.22075/jvlr.2021.3570.0

امیر کریمی؛ احمد زارع شحنه؛ سعید زین الدینی؛ زربخت انصاری پیرسرایی؛ مقصود بشارتی؛ مهدی ابراهیمی