مطالعه مصرف پروپیل تیویوراسیل بر جمعیت سلولهای دفاعی و پاسخ ایمنی علیه بیماری برونشیت در خروسهای گله مادر گوشتی راس 308

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منبع طبیعی ساری

4 گروه علوم دامی - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر- دانشگاه تبریز

چکیده

آزمایش حاضر در قالب طرح کاملا تصادفی با 66 قطعه خروس گله مادر گوشتی سویه راس 308، جهت مطالعه اثر کم‌کاری القا شده غده تیرویید با کمک داروی پروپیل تیویوراسیل بر جمعیت سلول‌های دفاعی و تولید آنتی‌بادی بعد از تزریق واکسن‌های اولیه و یادآوری، طراحی گردید. پرندگان به دو گروه آزمایشی، شاهد و کم‌کاری غده تیروئید شامل 3 تکرار تقسیم شدند. گروه‌های آزمایشی مذکور از شرایط پرورش کاملا یکسان برخوردار بودند، بجز این‌که داروی پروپیل تیویوراسیل (PTU)، به عنوان داروی ایجاد کننده کم کاری تیروئید به مقدار 1/0 درصد در خوراک مصرفی هفته 6 تا 12 پرورش گنجانده شد. واکسیناسیونهای اولیه و یادآوری به ترتیب در هفته های 9 و 15 با واکسن آشامیدنی برونشیت 91/4 نوبیلیس (اینتروت، هلند) انجام شد و نمونه‌گیری سرم خون مربوط به آنها به ترتیب در 12 و 18 هفتگی پرورش انجام گرفت. مصرف PTU باعث کاهش سطح تیروکسین، هورمون تری-یدوتیرونین و سطح تولید آنتی بادی خون گروه کم کاری تیرویید در مقایسه با گروه کنترل در هفته12 گردید(05/0P<) اما در هفته18 تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند(05/0P>). شمارش سلول‌های خونی نشان داد تعداد کل گلبول‌ای سفید خون و نیز درصد لنفوسیت‌ها در گروه کم‌کاری تیروئیدی نسبت به گروه شاهد بطور معنی‌داری پاین‌تر بود(05/0P>). همچنین بطور مشابه هماتوکریت و شمار کل گلبول‌های قرمز نیز در گروه کم‌کاری تیروئیدی نسبت به گروه شاهد پایین‌تر بود(05/0P>). بطور کلی نتایج نشان داد مکمل ‌سازی جیره با پروپیل تیویوراسیل و کم‌کاری تیروئیدی متعاقب آن باعث پاسخ ایمنی قوی‌تری می‌شود درحالی‌که جمعیت سلول‌های خونی کاهش یافته بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of dietary supplementation of Propylthiouracil on immune cell population and immune response against bronchitis disease in Ross 308 boiler breeder roosters

نویسندگان [English]

 • Amir Karimi 1
 • Ahmad Zare Shahneh 2
 • Saeed Zeynoaldini 2
 • Zarbakht Ansari pir saraee 3
 • Maghsoud Besharati 4
 • Mehdi Ebrahimi 1
1 University of Tabriz
4 2Department of Animal Science, Ahar Faculty of Agriculture &amp; Natural Resources, University of Tabriz
چکیده [English]

Current investigation was performed to study the effect of Propylthiouracil on immune cell count and antibody production in Ross 308 broiler breeder roosters with a total of 66 birds in complete randomized design during primary and booster vaccination. The birds were randomly allocated in two experimental groups including replication in each. All chickens were reared in the same condition according to the breeder's management guide for entire 18-wk duration (control group) or up to the point of dietary treatment with Propylthiouracil (0.1% w: w) for 6 weeks through 6 to 12 wk of age (Hypothyroidism group). Birds of both experimental groups were vaccinated at age 9 and 15 wk with using of Bronchitis vaccine Nobilis 4/91 (Intervet, Netherland) in drinking water and then were bled at age 12 and 18 wk. Consumption of Propylthiouracil decrease serum thyroxin (tetraiodothyronine), triiodothyronine and production of antibody hypothyroid group versus control group at age of 12 wk (P<0.05) but there were no differences between experiential groups at age 18 wk (P>0.05). Study of total cell count showed induction of hypothyroidism lead to lower total white cell count and percentage of lymphocyte cell in hypothyroid group versus control group after primary vaccination at age of 12 wk (P<0.05) but there were not significant difference between both experimental group following booster vaccination at age 18 wk (P>0.05). It seems supplementation of feed with Propyl-2-thiouracil and consequent hypothyroidism leads to higher immune response while populations of blood cells had decreased.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cell count
 • Hypothyroidism
 • Humoral Immunity
 • Rooster
 • Vaccination