نویسنده = جوادی، شهاب الدین
تعداد مقالات: 1
1. گزارش درمانگاهی ماده گاو 20 ماهه نژاد هولشتاین آبستن مبتلا به هاری در شهرستان شاهرود

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 238-238

شهاب الدین جوادی