گزارش وقوع یک مورد پریوستئال استئوئید استئوما سراستخوان ران در یک قلاده سگ نژاد اشپیتز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی علوم درمانگاهی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، تهران- ایران

2 بیمارستان حیوانات خانگی حمیدرضا فتاحیان

3 گروه بیماری های داخلی دام کوچک، بیمارستان حیوانات خانگی حمیدرضا فتاحیان، تهران- ایران

4 گروه تصویربرداری تشخیصی، بیمارستان حیوانات خانگی حمیدرضا فتاحیان، تهران- ایران

5 گروه آسیب شناسی، بیمارستان حیوانات خانگی حمیدرضا فتاحیان، تهران- ایران

10.22075/jvlr.2024.32894.1086

چکیده

سیستم اسکلتی محل شایعی برای بروز نئوپلازی ها در سگ و گربه محسوب می شود. در سگ ها، اغلب تومورهای  اولیه ی استخوانی بدخیم هستند و وقوع تومور های خوش خیم استخوان نیز نادر است.استئوئید استئوما در انسان به خوبی شناخته شده است ولی در حیوانات اهلی تنها محدود به چند گونه میباشد. استئوما یک تومور خوش خیم نادر در سگ ها میباشد که متشکل از استخوان غیر طبیعی متراکم است. در تومور مذکور،عمدتا استخوانهای بلند نظیر ران ، ساق و در سگ ها اغلب استخوان های فک و جمجمه  درگیر می شوند. در این گزارش یک سگ چهارساله عقیم نژاد اشپیتز با تاریخچه ی 2 روز لنگش در پای چپ ، بدون تاریخچه ی هر نوع تروما به بیمارستان حیوانات خانگی حمیدرضا فتاحیان ارجاع داده شد  که  یافته های رادیولوژیک استئولیز و ضایعه رادیولوسنت مرکزی در ناحیه سر استخوان ران را نشان داد . حیوان  جهت  نمونه برداری تشخیصی به بخش جراحی بیمارستان ارجاع داده شد . در بررسی پاتولوژیک ضایعه ،  ترابکول های استخوانی با درجات متعدد معدنی شدن بدون وجود اشکال میتوزی مشاهده گردید.  بر اساس یافته های تصویر برداری و نتایج هیستوپاتولوژیک، استئوئید استئوما تایید شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Periosteal Osteoid Osteoma of femoral head in a spitz dog

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Fattahian 1
  • Hasti Azarabad 2
  • Mohammadreza salarbehzadi 3
  • Mehdi Ghanatpishe 4
  • Yasin Dibavand 5
1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Specialized Veterinary Medicine, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran- Iran
2 Hamidreza fattahiam pet hosoiral, department of pathology
3 Department of Internal Medicine, Hamidreza Fattahian Small Animal Hospital, Tehran- Iran
4 Department of Diagnostic Imaging, Hamidreza Fattahian Small Animal Hospital, Tehran- Iran
5 Department of Pathology, Hamidreza Fattahian Small Animal Hospital, Tehran- Iran
چکیده [English]

The skeletal system is a common site for neoplasia in dogs and cats. primary bone tumors in dogs usually are more malignant than benign tumors. Osteoid osteoma is well described in humans, but there are known to be only a few cases in domestic animal species3. An uncommon benign bone tumor in dogs is Osteoma that composed of abnormally dense bone. This tumor commonly occurs in long bones like the femur and humerus; also, the mandible and skull in dogs.  Osteoma A 4-year-old neutered female spitz dog with a history of 2 days lameness in the left pelvic limb and no history of trauma, ataxia, incoordination of the hind limb in gate and knuckling was examined. In the Radiograph examination, periosteal reaction and osteolysis of the right femoral head in the pelvis region were present. Histological analysis with hematoxylin and eosin stain revealed irregular trabecular bone with varying mineralization bordered by a monolayer of osteoblasts and osteoclasts. The fibrovascular stroma of the tumor was adjacent by thick sclerotic bone, No Mitotic figures were present in mass. Based on imaging findings and histopathologic results, Periosteal Osteoid Osteoma was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dogs
  • Osteoid osteoma
  • Femur
  • Histopathology
  • Tumor