بررسی میزان شیوع ارلیشیا کنیس در سگ های خانگی شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر- ایران

2 استادیار گروه میکروبیولوژی،گروه دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کازرون،کازرون، ایران

10.22075/jvlr.2024.32773.1085

چکیده

طی سال­های اخیر اهمیت نسبت به تحقیق در مورد خانواده آناپلاسماتاسه افزایش یافته است. در این خانواده جنس ارلیشا قرار دارد که باکتری­های اجباری داخل سلولی و زئونوتیک می‌باشند. ناقلین اصلی این باکتری ها، کنه­ها هستند که گونه­های رایج کنه­های سخت که عمدتاً در همه جای دنیا نیز وجود دارند؛ مانند کنه‌های ایکسودس، درماسنتور و رپی­سفالوس که موجب گزش و آلودگی سگ و انسان می­شوند. از این رو هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی میزان شیوع ارلیشیا کنیس در سگ­های خانگی شهر شیراز بود. جهت انجام این مطالعه، از بدن 36 قلاده سگ آلوده به کنه که در خارج از منزل نگهداری می‌شدند، نمونه گیری انجام شد. در مرحله بعد، جداسازی DNA و آزمایش PCR باکیت تجاری صورت پذیرفت. نتایج IFAT نشان دهنده شیوع سرمی بسیار کم آنتی‌بادی‌های ضد ارلیشیا کنیس (3 قلاده سگ؛ 5/1 درصد) است. شیوع کنه ریپی سفالوس سانگوئینوس در جمعیت سگ­های مورد مطالعه 18درصد (36  قلاده سگ) گزارش گردید. براساس نتایج آزمون PCR مشخص گشت که 5/1 درصد (3 نمونه) از 200 نمونه مورد مطالعه از نظرگونه­های ارلیشیا مثبت بودند. در تحقیق حاضر هر 3 عدد سگ آلوده، دارای کنه ریپی سفالوس سنگوئینوس بودند و در بررسی اسمیرهای خون محیطی سگ‌های مورد آزمایش مورولای ارلیشیا کنیس در لنفوسیت‌ها دیده نشد. با توجه به اینکه برخی از گونه‌های ارلیشیوز به عنوان زئونوزهای بالقوه مطرح هستند، بنابراین نقش سگ‌های آلوده به عنوان منابع بالقوه عفونت برای انسان، به دلیل جنبه‌های مشترک بین انسان و دام حائز اهمیت می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The serological study of the Ehrlichia canis in stray and household dogs in shiraz

نویسندگان [English]

  • mino norozipor 1
  • Hossein Fattahi 2
1 Graduated with a doctorate in veterinary medicine, Islamic Azad University, Shushtar-Iran
2 Assistant Professor, Department of Microbiology, Department of Veterinary Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Kazerun Branch, Kazerun, Iran.
چکیده [English]

In recent years, the importance of research on the Anaplasmataceae family has increased. In this family, there is the genus Ehrlichia, which are obligate intracellular and zoonotic bacteria. The main carriers of these bacteria are ticks, which are common species of hard ticks that are mostly found all over the world, such as ticks. IxodesDermacentaur, and Repicephalus cause bites and contamination of dogs and humans. Therefore, this study aimed to investigate the prevalence of Ehrlichia canis in domestic dogs in Shiraz. To carry out this study, sampling was done from the bodies of 36 tick-infested dogs that were kept outside the house. In the next step, DNA isolation and commercial PCR were done. IFAT results show a very low serum prevalence of anti-E. canis antibodies (3 dog collars; 1.5%). The prevalence of the Rhipiscephalus sanguineus in the studied dog population was reported to be 18% (36 dog collars). Based on the results of the PCR test, it was found that 3 out of 200 studied samples (1.5%) were positive for Ehrlichia species. In the present study, all 3 infected dogs had the Rhipiscephalus sanguineus, and in the examination of the peripheral blood smears of the tested dogs, Ehrlichia canis morulae was not found in the lymphocytes. Considering that some species of ehrlichiosis are considered as potential zoonoses, therefore, the role of infected dogs as potential sources of infection for humans is important due to the common aspects between humans and animals. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ehrlichia canis
  • tick
  • repicephalus
  • PCR
  • IFAT