مقایسه صحت، حساسیت و ویژگی روش گسترش مرطوب و PCR در تشخیص تریکومونیازیس در کبوتر ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر-ایران

2 استادیار، گروه دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر-ایران

3 استادیار، گروه دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر-ایران

10.22075/jvlr.2024.32767.1082

چکیده

بیماری تریکومونیازیس یکی از بیماری های عفونی شایع، در پرندگان است که عامل ایجاد کننده آن تک یاخته تاژک‌دار تریکوموناس گالینه می باشد. علائم بیماری گوناگون است و شامل بی‌اشتهایی، اسهال، سختی بلع، پلاک‌های چرکی و بوی بد و ترش در داخل محوطه دهانی-حلقی می باشد. تشخیص مرسوم، براساس تهیه گسترش مرطوب و بررسی آن زیر میکروسکوپ می باشد. این مطالعه توصیفی-تحلیلی است. از آنجا که تاکنون مطالعه ای جهت مقایسه روش گسترش مرطوب و PCR در تشخیص تریکومونیازیس در شهر تهران انجام نشده بود، در این مطالعه بر آن شدیم تا با استفاده از روش مولکولی PCR و بر اساس تکثیر ژن ITS1/5.8S/ITS2 تریکوموناس گالینه، صحت، ویژگی و حساسیت آن را با روش گسترش مرطوب مقایسه کنیم. از 60 کبوتر مراجعه کننده به درمانگاه های شهر تهران، از محوطه دهانی و چینه دان آن ها 2 نمونه با استفاده از سواپ استریل گرفته شد. از یک نمونه به سرعت گسترش مرطوب تهیه شد و زیر میکروسکوپ مورد بررسی قرار گرفت. نمونه دیگر نیز برای آزمایش PCR مورد استفاده قرار گرفت. با روش گسترش مرطوب 40 درصد (24 نمونه) و با روش PCR، 85 درصد موارد (51 نمونه) مثبت بودند. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با سطح اطمینان 95 درصد اختلاف معنی داری میان نتایج گسترش مرطوب وPCR  در تشخیص تریکومونیازیس وجود دارد. بنابراین روش گسترش مرطوب در مقایسه با PCR، از "ویژگی" مناسبی در تشخیص تریکومونیازیس برخوردار است، در حالی که "حساسیت" و "صحت" پایینی در تشخیص تریکومونیازیس دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the accuracy, sensitivity and characteristic of the wet mount and PCR method in the diagnosis of trichomoniasis in pigeons

نویسندگان [English]

  • nima momeni 1
  • Leyla derakhshan 2
  • forough kajbaf 3
1 Graduated with a doctorate in veterinary medicine,Islamic Azad University, Shushtar-Iran
2 Assistant Professor, Department of Veterinary Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Shooshtar-Iranian
3 Assistant Professor, Department of Veterinary Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Shooshtar-Iranian
چکیده [English]

Trichomoniasis is one of the common infectious diseases in birds, which is caused by the flagellated protozoan Trichomonas gallinae. The symptoms of the disease are various and include anorexia, diarrhea, swallowing, purulent plaques and bad and sour smell inside of the oropharyngeal cavity. Conventional diagnosis is based on the preparation of a wet mount and its examination under a microscope. This is a descriptive-analytical study. Since no study has been conducted to compare the wet mount method and PCR in the diagnosis of trichomoniasis in Tehran, In this study, we decided to use the molecular PCR method and based on the amplification of the ITS1/5.8S/ITS2 gene of Trichomonas gallinae to compare its accuracy, specificity and sensitivity with the wet mount method. From 60 pigeons referred to the clinics in Tehran, 2 samples were taken from their oral cavity and crop using sterile swab. A wet mount was quickly prepared from a sample and examined under a microscope. Another sample was also used for PCR testing. 40% (24 samples) with the wet mount method and 85% (51 samples) were positive with the PCR method. The data was analyzed with SPSS software version 24 and with a confidence level of 95% there is a significant difference between the results of wet mount and PCR in the diagnosis of trichomoniasis. Therefore, compared to PCR, the wet mount method has good "specificity" in the diagnosis of trichomoniasis, while it has low "sensitivity" and "accuracy" in the diagnosis of trichomoniasis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sensitivity
  • specificity
  • wet mount
  • PCR
  • trichomoniasis