ارزیابی اثرات بیسفنول A (2 و 2 بیس (4- هیدروکسی فنیل) پروپان) بر شاخص های دفاع آنتی اکسیدانی ماهی قزل آلای رنگین کمان Onchorhynchus mykiss))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

چکیده

بیسفنول A (BPA) ماده ای شیمیایی است که در ساخت و سخت کردن فرآورده های پلاستیکی همچون درب بطری ها و قوطی های نوشیدنی به کار می رود. ایران یکی از 10 کشور نخست جهان در زمینه مصرف محصولات پلاستیکی است و نتیجتا رهاسازی پسماندهای پلاستیکی منجر به انتشار آلودگی هایی از جمله با ماده بیسفنول در منابع آّبی خواهد شد که بخشی از آن ها در آّبزی پروری به کار رفته و از طریق گونه های پرورشی منجر به انتشار در غذای انسان خواهند شد. یکی از راه های ارزیابی حضور عوامل شیمیایی در محیط زیست ماهیان سنجش شاخص های دفاع آنتی اکسیدانی در بافت های ماهی است. این مطالعه پاسخ های دفاع آنتی اکسیدانی ماهی قزل آلای رنگین کمان را در مواجهه با BPA مورد بررسی قرار داده و بدین منظور از بافت کبد 110 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزنی 4/0±55 گرم پس از مواجهه 14 روزه با صفر و 10 و 50 میکروگرم در لیتر ماده BPA نمونه برداری و برخی از شاخص های دفاع آنتی اکسیدانی همچون کاتالاز، سوپراکسید دیسموتاز، مالون دی آلدهاید و گلوتاتیون پراکسیداز اندازه گیری شدند که منجر به افزایش معنی دار شاخص های مورد ارزیابی پس از رویارویی با غلظت های مورد بررسی از BPA در این مطالعه شدند که موید امکان بهره مندی از این شاخص ها در دنبال نمودن ردپای آلودگی با فرآورده های پلاستیکی در منابع آّبی و غذایی انسان و محیط زیست آّبی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effects of bisphenol A (2 and 2 bis(4-hydroxyphenylpropane)) on antioxidant defense indices of rainbow trout (Onchorhynchus mykiss)

نویسنده [English]

  • Amir Parviz Salati 2
1
2 1 Department of Fisheries, Faculty of Marine Natural Resources, Khorramshahr University of Marine Sciences and Technologies, Khorramshahr, Iran
چکیده [English]

Bisphenol A (BPA) is a chemical used in the manufacture and hardening of plastic products. Iran is one of the top 10 countries in the world in terms of consumption of plastic products, and as a result, the release of plastic waste turns into the release of substances such as BPA in water resources and in aquaculture systems. One of the ways to evaluate the presence of chemical factors in the environment of fish is to measure antioxidant defense indicators in fish tissues. This study investigated the antioxidant defense responses of rainbow trout exposed to BPA. The liver tissue of 110 pieces of rainbow trout (55 ± 0.4 grams) were sampled after 14 days of experimental fish exposure to zero, 10 and 50 micrograms per liter of BPA for antioxidant defense indicators assay such as catalase, superoxide dismutase, malon di-aldehyde and glutathione peroxidas. All indicators were significantly increased after exposure period of 14 days to 10 and 50µg/L of BPA (P˂0.05) which confirms the possibility of benefiting from these indicators in following the trace pollution with plastic products in the water and food sources of humans and the aquatic environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bisphenol A
  • antioxidant defense
  • rainbow trout