بررسی پاتولوژیک ضایعات بیضه در قوچ‌ها و بز‌های نر کشتار شده در استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

معالی آباد خیابان رهبرماه کوچه 5 ساختمان ارسام واحد 51

چکیده

ضایعات پاتولوژیک بیضه در قوچ و بز نر باعث کاهش باروری و بره‌زایی و آسیب به اقتصاد دامپروری می‌گردد. بین زمستان 1397 تا زمستان 1398 با مراجعه به کشتارگاه‌های صنعتی شیراز و کازرون تعداد 200 راس قوچ و 200 راس بز در مراجعات مختلف به صورت تصادفی تحت معاینه و بازرسی پس از کشتار قرار گرفتند. از موارد مشکوک نمونه برداری شده و در فرمالین 10 درصد قرار داده شده و با روش روتین هیستوتکنیک بلوک پارافینی تهیه شد. از نمونه‌ها مقاطع 5 میکرونی تهبه شده و مورد مطالعه میکروسکوپی قرار‌گرفت. ر مجموع از 200 راس بز نر مورد مطالعه، 58 مورد (29 درصد) و در 200 راس قوچ مورد مطالعه 39 مورد (5/19 درصد) ضایعات مختلف بیضه را نشان دادند. در بزهای مورد مطالعه معدنی شدن بیضه در21 مورد (5/10 درصد)، بسنوتیوزیز در 11 مورد (5/5 درصد)، آتروفی بیضه در10 مورد (5 درصد)، هیپوپلازی بیضه 8 مورد ( 4 درصد)، نهان خایگی در6 مورد (3 درصد) و التهاب بیضه در دو مورد (1 درصد) مشاهده شد. در قوچ‌های مورد مطالعه آتروفی بیضه در 13مورد (5/6 درصد)، معدنی شدن بیضه در10 مورد (5 درصد)، هیپوپلازی بیضه در8 مورد (4 درصد)، نهان خایگی درهفت مورد (5/3 درصد) و التهاب بیضه در یک مورد (05/0 درصد) مشاهده شد. نتایچ پژوهش حاضر نشان از گستردگی ضایعات در بیضه به عنوان محل اصلی تولید اسپرم در قوچ‌ها و بزهای نر در جنوب فارس دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathological study of testis of slaughtered rams and bucks in Fars province, south of Iran

نویسنده [English]

  • Amir ashkan Mahjoor
Department of Patobiology,Veterinary school, Kazeroun branch, Islamic Azad University, Kazeroun, Iran.
چکیده [English]

The testis is an important component of male reproductive system and is responsible for spermatogenesis The objective of the present study was to determine the prevalence of testicular pathology in rams and bucks in Fars province, south of Iran.
An abattoir-based survey was conducted between winter 2018 and winter 2019 in Shiraz and Kazeroun industrial slaughterhouse. The bucks were categorized into three age groups of <2, 2–3, and <3years before slaughter using dental examination After slaughter, the whole genitalia were examined for evidence of gross pathological abnormalities. Tissue samples from testis were collected and fixed in 10% buffered formalin, processed, sectioned, and stained with hematoxylin and eosin for histopathological examination using light microscopy. Data obtained were summarized and presented as number of occurrencesand proportion of total population examined Out of 200 rams and 200 bucks examined in the incidence of testicular lesions was 39 (19.5 %) and 58 (%29) respectively. Testicular mineralization, besnoitiosis, testicular atrophy, testicular hypoplasia, cryptorchidism and orcitis accounted for incidences of 21 (10.5%), 11 (5.5%), 10 (5%), 8 (4%),6 (3%) and 2(1%) respectively in bucks. Testicular mineralization 10 (%5), testicular hypoplasia 8 (%4). testicular atrophy 13 (6.5%), cryptorchidism 7 (%3.5) and orcitis (%1) were the pathological conditions found in rams.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Pathology
  • Testis
  • Rams
  • Bucks