مقایسه پارامترهای بیوشیمیایی سرم در گوسفندان سالم نژاد سنگسری براساس سن و جنس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 سمنان، ایران

3 دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

تعیین مقادیر پارامترهای بیوشیمی سرم جهت تعیین سلامتی، تشخیص و پیش آگهی بیماری ها ضروری است. گرچه ممکن است این پارامترها تحت تأثیر نژاد، تغذیه، سن، جنس، استرس و بیماری قرار بگیرند. اطلاعات منتشر شده ای در مورد محدوده مرجع پارامترهای بیوشیمیایی سرم اختصاصی نژاد برای گوسفند سنگسری موجود نمی باشد، لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر جنس و سن بر پارامترهای بیوشیمیایی سرم گوسفندان سالم نژاد سنگسری بود. 42 رأس گوسفند سالم سنگسری از مرکز اصلاح نژاد گوسفند سنگسری در دامغان انتخاب و براساس سن به دو گروه کمتر از 3 سال (15 رأس) و بیشتر از 3 سال (27 رأس) و براساس جنس نیز به دوگروه نر (21 رأس) و ماده (21 رأس) تقسیم شدند. پارامترهای بیوشیمیایی سرم شامل پروتئین تام، آلبومین، ازت اوره خون، آلکالین فسفاتاز، گاما گلوتامیل ترانسفراز و آسپارتات آمینو ترانسفراز، بین گروهها مقایسه شدند. نتایج نشان داد که غلظت پروتئین تام، ازت اوره و گاما گلوتامیل ترانسفراز سرم بطور معنی داری(05/0˂P) در بین دو گروه سنی متفاوت بودند. درحالیکه علاوه بر پارامترهای تحت تأثیر سن، غلظت آلبومین خون نیز بصورت معنی داری (05/0˂P) در بین دو جنس نر و ماده تفاوت داشتند. از نتایج بدست آمده اینگونه به نظر می رسد که اکثر پارامترهای بیوشیمیایی مورد مطالعه در گوسفند نژاد سنگسری بطور مشخص تحت تأثیر سن و جنس قرار گرفته اند و این موضوع باید در هنگام تفسیر نتایج آزمایشات توسط دامپزشکان جهت تفسیر درست کاملاً مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of serum biochemical parameters in healthy Sangsari sheep based on age and sex

نویسندگان [English]

  • Mahmood Ahmadi-hamedani 1
  • Khosro Ghzvinian 2
  • Mohammad Ali Masoum 3
1 department of clinical sciences, faculty of veterinary medicine, Semnan University, Semnan, Iran
2
3
چکیده [English]

Blood clinical chemistry is essential for determining the physical health, diagnosis and prognosis of the disease. However, they may be influenced by race, nutrition, age, sex, stress and disease. There is no published data about the reference range of serum biochemical parameters of breed-specific for Sangsari sheep, therefore The aim of the present study was to investigate the effect of sex and age on serum clinical chemistry in Sangsari sheep. Forty-two healthy Sangsari sheep were chosen from the breeding station of Sangsari sheep in Damghan, Semnan, Iran. Sheep were divided into 2 groups depending on age; Group 1 was the sheep less than 3 years old (n=15) and Group II was the sheep older than 3 years (n=27). Sheep were divided into 2 groups based on sex: male (n=21) and female (n=21). Serum biochemical parameters including total protein (TP), albumin (Alb), blood urea nitrogen (BUN), alkaline phosphatase (ALP), ᵞ-Glutamyl transferase (GGT) and aspartate aminotransferase (AST) were compared between groups. The results revealed that the value of TP, BUN and GGT significantly (P˂0.05) were different between the two age groups. Whereas, in addition to the parameters affected by age, Alb value significantly (P˂0.05) was different between males and females. From the results, it seems that most biochemical parameters in this study have been affected significantly by age and sex, and this should be taken into account when interpreting the laboratory results should be considered by practitioners to correctly interpret.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Age
  • : Sangsari sheep
  • : Serum biochemistry parameters
  • : Sex