بررسی مقایسه ای میزان آلودگی سارکوسیستیس در دام‌های کشتارشده درکشتارگاه سمنان با روش های گسترش فشاری و هضمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی سمنان

2 دانشگاه سمنان

3 "روه آموزشی پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی سمنان

چکیده

سارکوسیستیس متشکل از 130 گونه تشکیل دهنده کیست های کوکسیدیایی دومیزبانه  بوده و از نظر سیکل زندگی و بیماری‌زایی با یکدیگر متفاوتند. این انگل بین انسان و دام مشترک بوده و انسان با خوردن گوشت خام یا نیم پز نشخوارکننده به این انگل آلوده می شود. ابتلا به این عفونت، شیوع جهانی دارد و در بسیاری از حیوانات سبب ایجاد بیماری می‌شود و از نظر بهداشتی و اقتصادی ضررهای زیادی را وارد می‌کند. هدف از این مطالعه تعیین میزان آلودگی سارکوسیستیس در دام‌های کشتارشده در کشتارگاه سمنان با استفاده از تهیه گسترش به روش فشاری و هضمی بود. لذا در طی ماه‌های زمستان 1396 و بهار 1397، 334 رأس گاو و 334 رأس گوسفند و بز (به طور مساوی گوسفند و بز) به صورت تصادفی در‌کشتارگاه انتخاب و نمونه‌ برداری شد و با روش هضمی و فشاری از نظر وجود کیست سارکوسیستیس بازرسی شدند. پس از ارزیابی گسترش های تهیه شده، میانگین آلودگی در دام‌های شهرستان سمنان در گاو با روش هضمی 87 % و با روش فشاری 60%، در بز  با روش هضمی 83/33 % و با روش فشاری 59 % و در گوسفند با روش هضمی 81 % و با روش فشاری 59/52 % بود. نتایج نشان داد روش هضمی حساس‌ترین روش برای تشخیص سارکوسیستیس در گوشت دام در سمنان است. با توجه‌ به شیوع بالای سارکوسیستیس باید بدون توجه به نتیجه بازرسی ظاهری، نسبت به پخت کامل گوشت اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study on the rate of contamination of sarcocystis in slaughtered livestock in Semnan abattoir using compressive and digestive methods

نویسندگان [English]

  • Sahar Ehteshamfar 1
  • MohamadReza Salimi Bejestani 2
  • Emad Changizi 3
1 Semnan
3 Semnan University
چکیده [English]

Sarcocystis is composed of 130 species of heteroxenous coccidian and differ in terms of life cycle and pathogenicity. This parasite is common between humans and livestock and human being infected by eating raw or semi-ruminating meat. The infection is a global outbreak, causing many diseases in many animals and causing many health and economic losses. The aim of this study was to determine the rate of contamination of sarcosystis in slaughtered livestock in Semnan abattoir using compression and digestion methods. Hence during the winter of 1396 and spring of 1397, 334 cattle and 334 sheep and goats (evenly sheep and goats) were randomly selected at abattoir and examined by digestive and compression methods for the presence of Sarcocystis cyst. The mean of contamination of Semnan in cattle was determined using digestive method of 87% and with compressive method of 60%, in goats by digestive method 83.33% and using compressive method 59% and in sheep by digestive method 81% and with the compressive method was 59.52%. The results showed that the digestive method was the most sensitive method for detecting sarcocystis in abattoir in Semnan. Regarding the high prevalence of sarcosysts, the complete cooking of meat it should be considered, regardless of the apparent inspection outcome.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digestive method
  • Compression technique
  • Sarcosystis
  • Cattle
  • Sheep
  • Goat