بررسی اثر سطوح مختلف گیاه دارویی ترخون (Artemisia dracunculus) بر سیستم ایمنی و جمعیت اشریشیا کلی و لااکتوباسیلوسی ایلئوم در جوجه های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

مطالعه حاضر به منظور ارزیابی اثرات سطوح مختلف پودر گیاه دارویی ترخون بر عملکرد رشد، صفات لاشه، سیستم ایمنی و جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه های گوشتی مبتلا به بیماری آنفلانزا، با استفاده از 432 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی اجرا شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: جیره بدون افزودنی ( شاهد)، جیره حاوی 5/0 درصد پودر گیاه ترخون، جیره حاوی 1 درصد پودر گیاه ترخون و جیره حاوی 5/1 درصد پودر گیاه ترخون. عملکرد جوجه‌‌ها در مراحل مختلف و در پایان مراحل آزمایش ثبت شد. در روز 34 آزمایش، خونگیری از ورید بالی جهت اندازه‌‌گیری عیار پادتن بر علیه نیوکاسل و آنفولانزا انجام گرفت. در روز 38 پرورش به دو پرنده از هر تکرار محلول رقیق شده 5/0 درصد  SRBC به میزان 5/2 سی سی تزریق گردید و یک هفته بعد نمونه خون از طریق ورید بالی تهیه شد و سپس سطوح تیتر آنتی بادی علیه SRBC و مقدار IgM و IgG در سرم تعیین شد. در پایان آزمایش از هر تکرار 2 قطعه پرنده (نر وماده) کشتار و محتویات ایلئومی از آنها جمع آوری شد. همچنین وزن قطعاتی مانند سینه، ران‌‌ها، چربی حفره شکمی، کبد، قلب، طحال و بورس فابریسیوس تعیین شد. نتایج نشان داد که استفاده از پودر گیاه ترخون در همه سطوح، بدون تاثیر معنی‌‌دار بر مصرف خوراک، ضریب تبدیل خوراک پرنده‌‌ها را در مرحله پایانی پرورش به‌‌طور معنی‌‌داری بهبود بخشید(05/0> p). وزن قلب در پرنده‌‌های تغذیه شده با جیره‌‌های حاوی پودر ترخون در مقایسه با جیره‌‌  شاهد کاهش یافت (05/0> p). جیره حاوی 5/1 درصد پودر گیاه ترخون بطور معنی‌‌داری تولید آنتی بادی  IgMسرم را افزایش داد. مکمل کردن جیره با هر کدام از سطوح پودر گیاه ترخون در مقایسه با تیمار شاهد باعث کاهش معنی‌‌دار جمعیت اشریشیاکلی جوجه‌‌ها و همچنین جیره حاوی 5/0% پودر ترخون، جمعیت لاکتوباسیلوسی را نیز در مقایسه با تیمار شاهد کاهش داد. نتایج حاضر حاکی از آن است که استفاده از پودر گیاه ترخون در جیره جوجه‌‌های گوشتی موجب بهبود عملکرد رشد آن‌‌ها ‌‌شد. با توجه به یافته‌‌های این پژوهش سطح بهینه مصرف 5/0 تا 1 درصد می‌‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of different levels of dietary Tarragon (Artemisia dracunculus) on the immune system and Escherichia coli and lactobacili population of broiler chickens

نویسندگان [English]

 • Zhila Zand Amooghein
 • Bahman Navidshad
 • Hossein Abdi benmar
 • Farzad Mirzaei AghjeGheshlagh
 • Ali Mahdavi
چکیده [English]

The present study was performed to evaluate the effects of different levels of tarragon powder on growth performance, carcass traits, immune system and microbial population of broiler ileum using 432 Ross 308 strains in a completely randomized design. During the test, the broiler herd became infected with the flu. Experimental treatments were: diet without additives (control), and experimental diets containing 0.5, 1 or 1.5% percent of dried tarragon powder.  The performance of chickens was recorded in different stages and at the end of the experimental stages. On day 34 of the experiment, blood samples were taken from a vein to measure antibody titer against Newcastle and influenza. On day 38, two birds from each replicate were injected with diluted 0.5% SRBC solution at a rate of 2.5 cc. One week later, a blood sample was taken through a wing vein and then antibody titer levels against SRBC and serum IgM and IgG levels were determined. At the end of the experiment, 2 birds (male and female) were killed from each replication and ileal contents were collected. The weight of parts such as chest, thighs, abdominal fat, liver, heart, spleen and bursa of Fabricius was also determined. The results showed that the use of tarragon powder at all levels, without a significant effect on feed consumption, significantly improved the feed conversion ratio of birds in the final stage of rearing (p <0.05). Heart weight in birds fed diets containing tarragon powder decreased compared to the control diet (p <0.05). Diet containing 1.5% tarragon powder significantly increased serum IgM antibody production. Supplementing the diet with any of the tarragon powder levels in comparison with the control treatment significantly reduced the population of Escherichia coli in chickens and also the diet containing 0.5% of tarragon powder reduced the lactobacillus population in comparison with the control treatment. The present results indicate that the use of tarragon powder in the diet of broilers improved their growth performance. According to the findings of this study, the optimal level of tarragon powder consumption is 0.5 to 1%..

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tarragon
 • performance traits
 • immunological parameters
 • ileum bacterial population
 • broiler chickens
 • influenza disease