اثرآلودگی لینگواتولا سراتا بر شکنندگی اسمزی گلبول‌های قرمز و پروتئین‌های سرم در میزبانان واسط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش انگل شناسی، گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 بخش انگل‌شناسی، گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشکده دامپزشکی دانگاه شهید چمران اهواز انگل شناسی

4 دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه علوم پایه بیوشیمی

10.22075/jvlr.2021.22534.1031

چکیده

این مطالعه به منظور تعیین شیوع آلودگی در گوسفندان و بزها با روش مشاهده‌ی انگل در غدد لنفاوی مزانتر و هماگلوتیناسیون غیرمستقیم و همچنین بررسی تغییرات پروتئین‌ سرم و شکنندگی اسمزی گلبول‌های قرمز در دو گروه آلوده و غیر آلوده صورت گرفته است. تعداد 791 نمونه‌ی خون و غدد لنفاوی مزانتر از گوسفندان (456) و بزهای (335) کشتار شده در کشتارگاه شهر اهواز (استان خوزستان) جمع‌آوری شد. نتایج حاصل نشان داد که 8/7 درصد از کل نشخوارکنندگان در تحقیق حاضر آلوده به لینگوآتولا سراتا بودند. میزان درصد آلودگی به تفکیک در گوسفندان 7/5 درصد و در بزها 7/10 درصد تخمین زده شد. غلظت پروتئین کل، آلبومین و همچنین نسبت آلبومین به گلبولین کاهش معنی‌دار و میزان گلبولین افزایش معنی‌داری در گروه آلوده نسبت به گروه غیرآلوده، در هر دو گروه حیوان مورد نظر داشتند. در بررسی نتایج آزمون شکنندگی اسمزی مشخص شد، شکنندگی اسمزی گلبول‌های قرمز در گروه‌های آلوده به لینگواتولا سراتا نسبت به گروه غیرآلوده در هر دو گروه حیوان مورد مطالعه، افزایش یافته است. در مجموع مطالعه‌ی حاضر نشان می‌دهد که آلودگی گوسفندان و بزها به لینگواتولا سراتا در ایران وجود دارد. همچنین این انگل باعث ایجاد تغییرات در پروتئین‌های سرم نشخوارکنندگان کوچک آلوده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Linguatula serrata infection on erythrocyte osmotic fragility and serum protein of intermediate hosts

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Alborzi 1
  • Mandana Hosseini 2
  • Somyeh Bahrami 3
  • Masood Ghorbanpoor 2
  • Mohammad Reza Tabandeh 4
1 Department of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Department of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Uni Ahvaz
4 Department of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

This study was performed to determine the prevalence of infection in sheep and goats by observing parasite nymph in mesenteric lymph nodes and indirect haemagglutination test. Furthermore, changes in serum protein and osmotic fragility of erythrocytes in infected and non-infected groups were evaluated. 791 samples of blood and mesenteric lymph nodes from sheep (456) and goats (335) were collected from the slaughterhouse of Ahvaz city (Khuzestan province).The results showed that 7.8% of all ruminants in the present study were infected with L. serrata. The infection rate was estimated to be 5.7% in sheep and 10.7% in goats. Total protein and albumin concentration, as well as albumin to globulin ratio, decreased significantly and globulin levels increased significantly in the infected group compared to the non-infected group in both animals (p˂0.05). The amount of osmotic fragility of erythrocytes increased in the groups infected with L. serrata (p˂0.05). Overall, the present study showed that sheep and goats are infected with L. serrata in Iran. This parasite also causes changes in the serum proteins of small ruminants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Linguatula serrata
  • Sheep
  • Goat
  • Protein
  • Osmotic fragility