مطالعه اثر عصاره ی هیدروالکلی آویشن باغی(Thymus vulgaris) بر درد احشایی به روش رایتینگ در موش سوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 دانش آموخته دکتری عمومی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 دستیار، گروه بهداشت و بیماری های پرندگان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 دستیار، گروه بیماری های داخلی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

5 کارشناس آزمایشگاه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

درد احشایی یک احساس ناخوشایند است که درمان آن با داروهای سنتتیک دارای عوارضی همچون وابستگی روانی، دیسکرازی‌‌ خونی و... بوده و تجویز داروهای گیاهی رهیافت مناسبی برای کاهش این عوارض می‌‌باشد. آویشن باغی از جمله گیاهان دارویی است که بر مبنای اطلاعات موجود در طب سنتی و برخی از پژوهش های نوین علمی، اثرات درمانی مختلفی دارد که از جمله‌‌ی آن‌‌ها می‌‌توان به خواص ضد باکتریایی و ضد قارچی گیاه مذکور و نیز کاربرد آن در برخی از اختلالات تنفسی اشاره نمود. هدف این پژوهش بررسی اثر تسکینی گیاه آویشن باغی بر درد احشایی است. این مطالعه تجربی بر روی 40 موش سوری نر نژاد N-MRI انجام گرفت ( g4 ±36). موش‌‌ها به‌‌صورت تصادفی به گروه‌‌های کنترل، کنترل مثبت (فلونیکسین)، تیمار1، تیمار2 و تیمار3 تقسیم‌‌بندی شدند. گروه‌‌های کنترل و کنترل مثبت سرم‌‌فیزیولوژی و فلونیکسین (gk/gm2) و گروه‌‌های تیمار نیز به ترتیب دزهای 150، 300 و 450 میلی‌‌گرم بر کیلوگرم از عصاره‌‌ی آویشن را به صورت داخل صفاقی دریافت کردند. 15دقیقه پس از هر تجویز، موش‌‌ها برای القاء درد احشایی مورد تزریق اسید استیک 6/0 % (gk/lm 01) قرار گرفته و اثرات ضد‌‌دردی با شمارش تعداد رایت‌‌ها طی 30 دقیقه تعیین گشت. داده‌‌ها با استفاده از نرم‌‌افزار آماری SPSS و آنالیز واریانس یک‌‌طرفه و تست تکمیلی Tukey در سطح معنی داری 05/0P< مورد تجزیه و تحلیل واقع شدند. عصاره‌‌های آویشن با دزهای 150، 300 و 450 میلی‌‌گرم بر کیلوگرم و فلونیکسین با دز gk/gm2 درد را به صورت معنی داری کاهش دادند(05/0P<). این پژوهش اثر تسکینی گیاه آویشن باغی را بر درد احشایی را تایید می‌‌کند ولی نیاز به مطالعات بالینی بیشتری برای یافتن جایگاه مناسبی برای آن در میان ضد درد‌‌های احشایی می‌‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of hydroalcoholic extract of Thymus vulgaris on visceral pain with a writhing test in mice

نویسندگان [English]

  • Keivan Keramati 1
  • Marziye Yaghmaee 2
  • Amir Asghari Baghkheirati 3
  • Mostafa Abdollahi 4
  • Ehsan Pourafshar 5
1 Assistant Professor, Department of Basic Science, Faculty of Veterinary Medicine, University of Semnan, Semnan, Iran.
2 DVM Graduated, Faculty of Veterinary Medicine, University of Semnan, Semnan, Iran.
3 Resident, Department of Poultry Health and Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Resident, Department of Internal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran.
5 Laboratory Technician, Faculty of Veterinary Medicine, University of Semnan, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Visceral pain is an unpleasant feeling that Using synthetic drugs for treatment has some side effects, such as psychological dependence and blood dyscrasia and for decreasing these side effects, administration of herbal medicine can be an appropriate approach. Based on existing information in traditional medicine and some recent scientific surveys, Thymus vulgaris plant is one type of herbs that has different therapeutic effects of which it is possible to point to antibacterial and antifungal effects and its application in some respiratory disorders The aim of this study is evaluation of the palliative effect of Thymus vulgaris on visceral pain. This experimental study was done on 40 NMRI male mice. (36±4g). Mice were divided randomly into control groups, positive group (flunixin), treatment 1, treatment 2, treatment 3. Control groups and positive group, normal saline and flunixin (2mg/kg) and also treatment groups respectively 150, 300, 450 mg/kg of Thymus vulgaris received intraperitoneally. 15minute after each injection, for visceral pain induction, mice were injected by acetic acid 0.6% (10ml/kg) and during  30 minutes, the analgesic effect was recorded by counting the number of Writing. Data were analyzed by SPSS statistical software, One-Way ANOVA and Tukey test with a significant level of P< 0.05. The extracts of Thymus with 150, 300, 450 mg/kg doses and flunixin with 2 mg/kg dose induced a significant reduction in pain response. (P<0.05). This study confirms the palliative properties of Thymus Vulgaris, but further clinical studies are necessary to find out a suitable place for that among the other visceral Analgesics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thymus Vulgaris
  • Visceral pain
  • Writing