ارزیابی برخی صفات مریستیک و مورفومتریک در ماهی تجاری سنگسر معمولی خلیج فارس (هرمزگان) (Pomadasys kaakan)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

شناسایی و ارزیابی های مورفوآناتومیکی گونه های خلیج فارس گام نخست امکان سنجی تکثیر، پرورش و تولید انبوه این گونه ها و جلوگیری از واردات و پرورش گونه های غیر بومی مهاجم در آبهای سرزمینی است. از خانواده Haemulidae سه جنس در آبهای خلیج فارس گزارش شده است. جنس دیاگراما که شامل یک گونه است، جنس پلکتورهینکوس شامل یک گونه و جنس پوماداسیس شامل پنج گونه است. مطالعه مدونی بر روی سنگسر معمولی صید شده از صیدگاه های هرمزگان مشاهده نشد در نتیجه تعداد 11 قطعه ماهی جاولین گرانتر نر تهیه و پس از ایجاد شکاف کوچک در جلو سوراخ مقعدی بر روی شکم جهت نفوذ بهتر مواد تثبیت کننده (فرمالین 10درصد) به داخل بدن، به آزمایشگاه آبزیان دانشکده دامپزشکی کرمان منتقل و بررسی های کالبد شناختی و بیومتریک انجام پذیرفت.  صفات مورفومتریک )طول کل، استاندارد و طول چنگالی، طول سر، ارتفاع بدن ، قطر حدقه چشم و مردمک و فاصله دو چشم (اندازه گرفته شد و پارامتر های مریستیک قابل شمارش )تعداد فلس ها بر روی خط جانبی، تعداد شعاع های باله ها و شمارش دندان های حلقی) مورد شمارش قرار گرفت.  همچنین طول قسمت های مختلف دستگاه گوارش اندازه گرفته شده است. نسبت های طولی دهان، حلق، مری، معده و روده به کل دستگاه گوارش به ترتیب 1/14، 9/5، 4/5، 9/15 و 9/56 درصد بوده است. فرمول دندان های حلقی در قسمت سقف 5.5.5.4.4 _____4.5.4.5.5 و در قسمت کف حلق 8.8.7.7.4 _____ 2.5.9.10.9 می باشد.   یافته های بدست آمده موید تعلق این ماهی به خانواده همولیده و رژیم غذایی همه چیز خواری متمایل به گوشتخواری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of some meristic and morphometric traits in Javelin Grunter (Pomadasys kaakan) of Persian Gulf (Hormozgan).

نویسنده [English]

  • Amir Sattri
چکیده [English]

Abstract:
Identification and morphoanatomic evaluations of Persian Gulf species are the primary steps of the possibility assessments of culture, propagation and mass production of this species and preventing the importation and culture of invasive and non native species in inland waters. Three genus (G) of Haemulidae family exist in Persian Gulf (One species in (G)Diagrama sp. And (G)Plectorhynchus sp < em>. and five species in (G)Pomadasys sp.). No integrated study on Persian Gulf Grunter morphology was observed by authors then 11 male Javelin Grunter have been caught and in order to make a better penetration of fixative (formalin solution 10%) an incision was made on the abdomen (anterior side of the anus) then fish were transported into aquatic lab of Kerman university for anatomic and biometric investigations. The morphometric traits (total, standard and forkal length, head length, body depth, orbit and iris diameter and optic distance) and numerable meristic parameters (lateral line scales, number of fin rays and pharyngeal teeth) and digestive organs length were assayed. The relative length of oral cavity, pharynx, esophagus stomach and intestine were respectively 14.1, 5.9, 5.4, 15.9 and 56.9%. The pharyngeal teeth formula was 4.5.4.5.5—5.5.5.4.4 on the ceiling and 2.5.9.10.9—8.8.7.7.4 at the bottom of pharynx. The findings confirm the dependency of this fish to Haemulidae and are in accordance with the carni/omnivorous feeding habit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sangsar
  • Biometry
  • Morphometrics
  • Meristics