کلیدواژه‌ها = گسترش مهبلی
روش نوین تعیین زودهنگام آبستنی موش صحرایی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 116-116

فاطمه ثابت سروستانی1*، امید کوهی2، امین تمدن1،؛ محمد رضا جعفرزاده شیرازی4، فرهاد رحمانی فر5، نادر تنیده3،6