کلیدواژه‌ها = SMART-PCR
شناسایی ساختار مولکولی پروتئین غشاء تیلریا آنولاتا

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 85-85

نسترن سادات صدر شیرازی1، پرویز شایان1،2، الهه ابراهیم زاده1، بریگیته اکرت2