کلیدواژه‌ها = تیموس
مطالعه تجربی تاثیر مسمومیت با مقادیر مختلف کلرید کادمیوم در ایجاد آپوپتوز و تغییرات بیان ژن iNOS در با فت تیموس جوجه های گوشتی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 71-71

عباس جواهری وایقان*1 ، محمد جواد قراگزلو2؛ رضا نیکبخت بروجنی2 ، جمیله سالار آملی2 ، کبری کیخسروی3


مقایسه آثار پاتولوژیک ایجاد شده در مسمومیت با کلریدکادمیوم در ارگان های لنفاوی جوجه های گوشتی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 227-227

عباس جواهری وایقان*1 ، محمد جواد قراگزلو2؛ رضا نیکبخت بروجنی3 ، جمیله سالار آملی4 ،زهرا عبدالهی5