کلیدواژه‌ها = کالباس
مروری بر جایگزینی نگهدارندههای طبیعی با نیترات و نیتریت در سوسیس و کالباس

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 153-153

10.22075/jvlr.2018.3265

- سیده زهرا مهرینژاد1*، فاطمه خاقانی1، عباسعلی ساری2