کلیدواژه‌ها = بوتولیسم
گزارش وقوع بوتولیسم در سه قلاده سگ

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 152-152

- فخرالدین رضایی1 ، فایزه قاسم زاده*1، محمد روحانی2