کلیدواژه‌ها = گزارش
گزارش درمانگاهی یک مورد stud tail به همراه عفونت ثانویه ی باکتریایی در یک قلاده گربه ی DSH

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 143-143

- حمیدرضا موسویان1، حمیدرضاجهانی2*