کلیدواژه‌ها = صرع
مروری بر کاربرد گیاهان دارویی در آرامبخشی و درمان تشنج

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 137-137

10.22075/jvlr.2018.3233

- آمنه هاشم زهی*1، نسترن عباسی 2، سارا ورزندیان3.