کلیدواژه‌ها = دئودنوم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات ریخت سنجی دیواره روده باریک جوجه‌های گوشتی نر و ماده در هفته‌های مختلف دوره پرورش

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 101-101

- عبداله عبداله پور*،1 ، عبدالاحد شاددل تلی2