کلیدواژه‌ها = منوترپنویید
بررسی اثر تیمول بر تخم و لارو پشه کولکس در شرایط آزمایشگاهی

دوره 11، ویژه نامه شماره 3 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، مرداد 1398، صفحه 96-96

10.22075/jvlr.2018.3159

- محمد رضا یوسفی1 ، محدثه ابوحسینی طبری2 ، آرین اسفندیاری3 *