کلیدواژه‌ها = ‌ کِبر
بررسی اثر عصاره‌ی هیدروالکلی کِبر (Capparis spinosa) بر پروتواسکولکس های کیست هیداتیک در شرایط آزمایشگاهی

دوره 11، ویژه نامه شماره 3 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، مرداد 1398، صفحه 88-88

10.22075/jvlr.2018.3125

- امیرحسین جعفری1، محمدرضا یوسفی1، محدثه ابوحسینی طبری2، عباس علیزاده3