کلیدواژه‌ها = تعیین توالی ژن سیتوکروم اکسیداز 1
تعداد مقالات: 1
1. بهینه سازی روش HRM-Real Time PCR برای تشخیص کرم قلب

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 21-32

- منشوری قایشقورشاق، ف.*1، حسینی، س.ح.2، جالوسیان، ف.3.