کلیدواژه‌ها = بیماری کرم قلب
بهینه سازی روش HRM-Real Time PCR برای تشخیص کرم قلب

دوره 11، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، آبان 1398، صفحه 21-32

10.22075/jvlr.2018.3109

- منشوری قایشقورشاق، ف.*1، حسینی، س.ح.2، جالوسیان، ف.3.