نویسنده = جواد گودرزی، جهانبخش پروانه، نسیم رومانی، فرناز هاشم پور
ارزیابی کیفی شیر خام ارجاعی به آزمایشگاه از نقطه نظر بار میکروبی و تعداد سلولهای سوماتیک

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 235-235

جواد گودرزی، جهانبخش پروانه، نسیم رومانی، فرناز هاشم پور