نویسنده = جواد گودرزی، جهانبخش پروانه، نسیم رومانی، فرناز هاشم پور،
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کیفی شیر خام ارجاعی به آزمایشگاه از نقطه نظر بار میکروبی و تعداد سلولهای سوماتیک

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 235-235

جواد گودرزی، جهانبخش پروانه، نسیم رومانی، فرناز هاشم پور