نویسنده = ریحانه صفایی*عباس توسلی,جواد جوانبخت,رادمهر شفیعی,الناز الهی راد،
تعداد مقالات: 1
1. گزارش یک مورد آدنوکارسینومای غدد در سگMeibomian

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 225-225

ریحانه صفایی*عباس توسلی,جواد جوانبخت,رادمهر شفیعی,الناز الهی راد